ISO 9001

Q de Qualitat Turística

UNE 166002

ISO 22000

Mitjançant la implantació d'aquesta norma permetrà a la petita i mitjana empresa situar-se al nivell de les més grans i que l'organització pugui demostrar la seva capacitat per proporcionar de forma coherent productes o serveis que satisfan els requisits del client.

Aquest tipus de norma internacional proporcionarà una sèrie de beneficis tant pel que fa referència a la gestió de l'empresa com en el mercat i els clients.

IATF 16949 Sector Automòbil 

Amb aquesta norma trobem els requisits per al disseny, fabricació i instal·lació de qualsevol producte del sector automotriu.

Aquesta norma serveix per al desenvolupament d'un sistema de gestió de la qualitat amb l'objectiu d'una millora contínua centrant-se en la prevenció d'errors i en la reducció i prevenció de defectes i no conformitats en la cadena de subministraments.

ISO/TS 22163

Mitjançant aquesta norma aconseguirem millorar la competència i assegurar d'aquesta manera estàndards de qualitat elevats, i aconseguir la uniformitat global en llenguatge, directrius d'avaluació i auditories per crear un major nivell de transparència en tota la cadena de subministrament ferroviària.

UNE 172402 Qualitat a escoles infantils

Amb aquesta norma aconseguirem millorar la imatge del centre i així diferenciar-se de la resta de competidors, ser excel·lent en tots aquells aspectes que serveixen de base a la decisió dels pares, tenir seguretat en el compliment de tots els requisits legals i reglamentaris que afecten el sector i tenir accés a diverses subvencions.

ISO/IEC 17025 Per laboratori

Mitjançant aquesta norma establim els requisits que els laboratoris d'assaig i calibratge han de complir.

UNE 66926 Tacògrafs digitals

Amb aquesta norma establirem els requisits particulars per a l'aplicació de la norma ISO 9001 en els centres tècnics d'instal·lació, verificació, control i inspecció de tacògrafs digitals.

Mitjançant aquesta norma aportem prestigi, diferenciació, fiabilitat, rigor, promoció, qualitat, seguretat i professionalitat.

UNE 15820 Qualitat en centres de dia i nit

 

Mitjançant aquesta norma definirem, un model de gestió tant d'un centre de dia com d'un centre de nit establint objectius per a les persones en situació de dependència, el personal professional del centre, la família etc.

UNE 158301 Qualitat en la gestió d' ajuda a domicili

Aquesta norma tindrà com a objectiu incrementar l'autonomia de la persona atesa i la de la seva família.

UNE - EN - 15017 Qualitat en serveis funeraris

Mitjançant aquesta norma aconseguirem l'optimització de la gestió dels recursos, la potenciació de la professionalitat dels recursos propis i el control del servei.

UNE -EN- 13816 Qualitat en transport públic

Amb aquesta norma podran accedir a molts concursos públics, han de disposar d'una major confiança dels usuaris, una disposició del servei controlat, estalvi del cost i facibilidad de millora contínua.

UNE 9100 Sector Aerospacial

Mitjançant aquesta norma especificarem els requisits addicionals per a la indústria de l'aviació, l'espai i la defensa fent èmfasi en els requisits especificats en aquesta norma són complementaris, no alternatius i els requisits contractuals, legals i reglamentaris aplicables.

Amb aquesta norma aconseguirem millorar la capacitat de les organitzacions per realitzar eficaçment activitats de recerca, desenvolupament i innovació. D'aquesta manera, la certificació d'aquesta norma permetrà demostrar a nivell extern, el nivell de qualitat aconseguit mitjançant l'aplicació de la mateixa.

ISO 45001

Mitjançant aquesta norma aconseguirem que una organització controli els seus riscos per a la Seguretat i salut en el treball i d'aquesta manera millori el seu acompliment.

ISO 14001

Mitjançant aquesta norma aconseguirem un equilibri entre el manteniment de la rendibilitat i la reducció dels impactes en l'ambient i d'aquesta manera complir amb la legislació en matèria ambiental.

EMAS

Mitjançant aquest tipus de reglament aconseguirem mantenir unes pràctiques respectuoses amb el medi ambient tant mitjançant impactes produïts pels processos de fabricació, productes o serveis que presti l'organització.

Adquirint d'aquesta manera un compromís de millora activa.

ISO 22716 Productes Cosmètics

Mitjançant aquesta normativa de bones pràctiques en la indústria cosmètica, perseguirem l'assegurament de la qualitat establint les oportunes directrius que assegurin les activitats necessàries per obtenir un producte que compleixi amb les característiques definides en la producció, control, emmagatzematge i distribució dels productes cosmètics.

Amb aquesta norma norma definirem els requeriments per desenvolupar i implementar un sistema de gestió d'innocuïtat dels aliments per tal d'aconseguir una harmonia internacional i així millorar la seguretat alimentària durant tot el transcurs de la cadena de subministrament.

BRC - British Retail Consortium

Amb aquesta norma assegurarem el compliment de les obligacions legals, la protecció del consumidor oferint-li un producte innocu i de qualitat, proveirem d'una base comuna per a les avaluacions i auditories a proveïdors, hi haurà una disminució de costos de producció i una reducció de la inflació dels preus dels aliments.

IFS - International Food Standard

Amb aquesta norma ajudarem a complir amb tots els requisits de seguretat jurídica i de les normes comunes i transparents per a tots els proveïdors afectats, així com una resposta concreta i ferma a les expectatives d'alta seguretat dels clients.

UNE 179001 Qualitat en serveis dentals

Mitjançant aquesta norma establirem els requisits que han de complir les clíniques dentals per millorar la qualitat del servei tant en els aspectes relacionats amb l'organització com les instal·lacions, equips, formació i qualificació dels professionals que hi treballen.

ISO 15189 Per laboratoris clínics

Mitjançant aquesta norma especificarem un sistema d gestió de la qualitat que permeti a una organització demostrar la seva habilitat per produir productes que compleixin els requisits generals per a la seva competència tècnica.

ISO 13485 Productes Sanitari

Aquesta norma ens servirà per supervisar el control, verificació i atorgar els requisits de compliment a les empreses que implementen aquesta norma de bones pràctiques durant el disseny, el desenvolupament, producció, instal·lació i servei de productes sanitaris o bé a la realització del disseny, desenvolupament i prestació de serveis sanitaris.